Women queuing outside Cairo’s Tora Prison, Egypt, July 2017. Photo courtesy of Lamia.

Women queuing outside Cairo’s Tora Prison, Egypt, July 2017. Photo courtesy of Lamia.